Algemene Voorwaarden

Betreffende inschrijving en deelname aan de workshops 'Van Hoofd naar Hart' en 'Ontmoet jezelf'.

 

1. Inschrijving geschiedt middels een ondertekend inschrijfformulier. Men verbindt zich aan deze voorwaarden voor de duur van de workshop (1- of 3- daagse workshop) waarvoor men zich inschrijft. De organisator heeft het recht inschrijvingen te weigeren, zonder opgaaf van reden. Het verstrekken van onjuiste informatie m.b.t. de inschrijving kan leiden tot uitsluiting zonder restitutie van het geld.

 

2. Betaling geschiedt via ING bankrekening IBAN: NL40INGB0007485857 t.n.v. Désirée Docter o.v.v. workshop 'Van Hoofd naar Hart' of 'Ontmoet jezelf' en hoeveel dagen. Voor de 3- daagse geldt een  voorschotbedrag van €150,-. Dit dient zo spoedig mogelijk op de rekening te staan. Het resterende bedrag dient minimaal 2 weken voorafgaande aan de 3-daagse workshop overgemaakt te zijn, mits er een regeling is afgesproken.

Voor de 1-daagseworkshop geldt dat het bedrag in een keer minimaal 2 weken voordien op de rekening dient te staan.

Voor beide inschrijvingen geldt dat de inschrijving pas definitief is als het gehele bedrag betaald is.

 

3. Annulering van inschrijving kan slechts plaatsvinden per aangetekend schrijven of e-mail. Bij annulering tot 1 week voor aanvang van de workshop wordt 30% administratiekosten in rekening gebracht. Bij afzegging tot 2 dagen voorafgaand aan de workshop wordt 70% van de deelnamekosten berekend daarna wordt het gehele bedrag gerekend. Bij achterstallige betaling waarbij geen regeling is getroffen met de betreffende persoon, wordt een herinnering gestuurd.

 

4.Indien betaling niet binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is men zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en vanaf de factuurdatum per maand een rente van 3% verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

 

5. Bij voortijdige beëindiging van de workshops, op initiatief van de deelnemer, blijft men het volledige bedrag voor de workshops waarvoor men zich heeft ingeschreven, verschuldigd en bestaat er geen restitutie van het hele of gedeeltelijke bedrag. Bij voortijdige beëindiging van de workshops, is wanneer deze geannuleerd wordt op initiatief van de organisatoren wordt het eventueel betaalde bedrag gerestitueerd naar rato.

Bij te weinig deelnemers  hebben de organisatoren het recht om de workshop te annuleren. Hier geld dat er een volledige terugbetaling van het geld van de deelnemer wordt terug betaald.

 

6.De organisatoren van de 1 en 3-daagse workshop zijn op geen enkele manier aansprakelijk te stellen voor te voren of later gemaakte reis en/of verblijfskosten ook niet als deze voortvloeien uit punt 5.

 

7. De organisatoren van de 1 en 3-daagse workshop zijn niet aansprakelijk voor schade of verlies van eigendommen van deelnemers en/of derden. Tevens zijn de organisatoren niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat of ontstaan is tijdens, voor of na de workshops en daarbuiten. De organisatoren hebben een inspanningsverplichting voor een goed verloop van de  workshops. Tevens is de deelnemer zich bewust van het feit dat de regels geldend voor het landgoed nageleefd moeten worden.

 

8.De deelnemer heeft de organisator op de hoogte gesteld van medische- geestelijke en/of sociale omstandigheden die van belang zijn voor wel of geen deelname aan de workshops.

 

9. Vlak voor of tijdens de workshops worden geen alcohol of stimulerende middelen genuttigd.

 

10. Door inschrijving wordt de deelnemer aan de workshops verondersteld volledig kennis te hebben genomen van deze Algemene Voorwaarden en hiermee akkoord te gaan.